Ochrona bezpieczna dla pszczół

Oddział Pszczelnictwa ISK z siedzibą w Puławach, jest placówką naukowo-badawczą, której zadaniem jest praca na rzecz sektora pszczelarskiego i pomoc w rozwiązywaniu jego aktualnych problemów. Pszczelarze praktycy, na drugim miejscu po chorobach występujących w pasiekach, wymieniają zatrucia pszczół spowodowane środkami ochrony roślin, jako istotny czynnik zagrażający pszczelarstwu. Skala tego problemu w Polsce, który dotyka corocznie od 5 do 20% rodzin pszczelich (zatrucia i podtrucia), skłoniła nas do zorganizowania akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do szerokiego grona rolników i ogrodników opatrzonej hasłem "Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół" mającej na celu nagłośnienie problemu i
upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczół w produkcji roślinnej i możliwości ich lepszej ochrony.
W ramach akcji "Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół" przeprowadzono dotychczas następujące działania:
W roku 2007:
Opublikowano na łamach prasy branżowej i stronach internetowych portali rolniczych około 100 opracowań i artykułów z prezentowanej problematyki
Artykuły ukazujące się w ramach akcji
Znaczenie pszczoły miodnej w zapylaniu roślin entomofilnych czytaj..
- Ochrona roślin w kontekście minimalizacji zatruć pszczół czytaj..
- Zatrucia pszczół jako czynnik powodujący istotne straty w pszczelarstwie czytaj..
- Rola i stan dzikiej entomofauny zapylającej, a chemiczna ochrona roślin czytaj..
- Ochrona roślin, a ochrona pszczół w świetle obowiązujących aktów prawnych czytaj..
- opracowano cykl 5 prezentacji odpowiadających tematycznie zagadnieniom poruszanym w artykułach i przeprowadzono 100 godzin wykładów w 27 Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na terenie całego kraju
- opracowano ogólną prezentację i przeprowadzono 10 spotkań, z dystrybutorami środków ochrony roślin i dużymi producentami rolnymi, zorganizowanych przez Sumi-Agro Poland
W roku 2008:
Patronat honorowy nad akcją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki.
Patronat medialny - czasopisma: Pszczelarstwo, Pasieka, Nasz Rzepak, Sad Nowoczesny, Nowoczesna Uprawa.
Dotychczas ukazały się:
- artykuły w prasie branżowej
- ulotki skierowane do plantatorów rzepaku czytaj.. i sadowników czytaj..
- broszura
- plakat informacyjny czytaj..
- naklejka promująca akcję czytaj..