Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

ZESPÓŁ Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
Kierownik: Dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO

Skład zespołu:
- Dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO
e-mail: teresa.szczesna@inhort.pl
tel. 81 887 95 14, kom. 603 183 166
- Mgr Katarzyna Kusyk,
e-mail: katarzyna.kusyk@inhort.pl
tel. 81 886 21 64, kom. 603 689 041

Pracownicy techniczni:
- Urszula Kośka
- mgr Katarzyna Jaśkiewicz
- mgr Monika Witek
- mgr Sara Olszak

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Charakterystyka składu i właściwości produktów pszczelich: miodu, wosku, propolisu, pyłku kwiatowego i mleczka pszczelego
- Doskonalenie metod oceny jakości i czystości tych produktów
- Określanie optymalnych warunków utrwalania i przechowywania produktów pszczelich oraz preparatów wytwarzanych z tych produktów

AKTUALNIE REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA
- Program 30 - Badanie chemicznych i biotycznych skażeń oraz opracowanie nowych metod oceny produktów pszczelich
Tematy szczegółowe:
* Opracowanie metod wykrywania pozostałości akarycydów w produktach pszczelich
* Opracowanie metod oznaczania właściwości antyoksydacyjnych miodu
* Charakterystyka węglowodorów wosku pszczelego i wykrywanie zafałszowań tego produktu węglowodorami obcego pochodzenia
- Program Wieloletni pt: „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów
- Opracowanie i doskonalenie nowych metod badania jakości produktów pszczelich
- Projekt COST
* Określenie roli czynników środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich
* Zadanie Nr II „Badania monitoringowe poziomu skażenia krajowego wosku akarycydami i węglowodorami obcego pochodzenia oraz określenie czy zanieczyszczenia te maja związek z masowymi stratami rodzin pszczelich”.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (2006-2013)

- Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Waś E., Kachaniuk K., Teper (2013) - Characteristics of Polish unifloral honeys. IV. Honeydew honey, mainly Abies alba L. J. apic. Sci., 57(1): 51-59.
- Waś E., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Kachaniuk K., Teper D. (2011) - Characteristics of Polish unifloral honeys. III. Heather honey (Calluna vulgaris L.). J. apic. Sci., 55(1): 129-136.
- Waś E., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Kachaniuk K., Teper D. (2011) - Characteristics of Polish unifloral honeys. II. Lime Honey (Tilia spp). J. apic. Sci., 55(1): 121-128
- Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H., Waś E., Kachaniuk K., Teper D. (2011) - Characteristics of Polish unifloral honeys. I Rape honey (Brassica napus L. var. oleifera Metzger). J. apic. Sci., 55(1): 111-121.
- Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H., Waś E., Pohorecka K. (2009) - Study on sulphonamide residues in honey. J. apic. Sci. 53(2): 39-47
- Szczęsna T., Rybak-ChmielewskaH., Waś E.,Skubida P. (2009) - Water determination in bee products using the Karl Fischer titration metod. J. apic. Sci. 53(2): 49-56.
- Ewa Waś, Helena Rybak-Chmielewska, Teresa Szczęsna (2008) - Charakterystyka weglowodorów w wosku pszczelim i wykrywanie jego zafałszowań parafiną techniką chromatografii gazowej z detektorem masowym (GC-MS). Praca zbiorowa pod redakcja Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego - Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 2008, 240-241. Praca opublikowana w recenzowanych materiałach z konferencji
- Chmielewski W., Baker R.A. (2008) - Mites (Acarina) phoretic on some common bumblebee species (Bombus spp.) from the Puławy area (South - Eastern Poland). J. apic. Sci. 52(1): 37- 47
- Campos M.G.R., Bogdanov S., Almeida-Muradian L.B., Szczęsna T., Macebo Y., Frigerio Ch., Ferreira F. (2008) - Pollen composition and standarisation of analytical methods. J. apic. Res. 47(2): 154-161
- Chmielewski W. (2007) - Stored products mite pest Suidasia pontifica (Oud.) (Acarina, Suidasiidae) - results of biological study conducted on flower pollen diet. Biological Lett.
- Szczęsna T. (2007) - Study on sugar composition of honeybee-collected pollen. J. apic. Sci.51(1): 15-22
- Szczęsna T. (2007) - Concentration of selected elements in honeybee-collected pollen. J. apic. Sci., 51(1): 5-13
- Rybak-Chmielewska H. (2007) - Changes in the carbohydrate composition of honey undergoing during storage. J. apic. Sci., 51(1): 39-48
- Rybak-Chmielewska H. (2007) - High performance liquid chromatography (HPLC) study of sugar composition in some kinds of natural honey and winter stores processed by bees from starch syrups. J. apic. Sci., 51(1): 23-38
- Chmielewski W. (2007) - Life parameters of acarid mite Caloglyphus berlesei (Acarina: Acaridae) found in mute swan''s nests, Cygnus olor. Wiad. Parazyt. 53 (suplement): 138
- Szczęsna T. (2006) - Protein content and amino acids composition of bee-collected pollen originating from Poland, South Korea and China. J. apic. Sci., 50(2): 91-99
- Szczęsna T. (2006) - Protein content and amino acid composition of bee-collected pollen from selected botanical origins. J. apic. Sci., 50(2): 81-90
- Szczęsna T. (2006) - Long-chain fatty acids composition of honeybee-collected pollen. J. apic. Sci., 50(2): 65-79
- Wolski T., Tambor K., Rybak-Chmielewska H., Kędzia B. (2006) - Identification of honey volatile components by solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). J apic. Sci., 50(2): 127-135
- Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Waś E. (2006) - Attempt to assay maltodextrins occurring in starch syrup and in winter stores made by bees from that syrups. J. apic. Sci., 50(2): 127-135
- Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Bieńkowska M. (2006) - Gas chromatography (GC) study of sugar composition in honeys and winter stores processed by bees from sucrose syrups. J. apic. Sci., 50(2): 147-155
- Chmielewski W. (2006) - Hemipteroseius adleri (Acarina, Mesostigmata, Otopheidomenidae) pasożytujący na Pyrrhocoris apterus (Insecta, Heteroptera, Pyrrhocoridae) - gatunek nowy dla Białowieskiego Parku Narodowego. W: Nauka - Przyroda - Człowiek. Konferencja Jubileuszowa z okazji 85-lecia Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieża 9 - 10 czerwca 2006: 125-129
- Chmielewski W. (2006) - Occurrence of Hemipteroseius adleri (Acarina, Mesostigmata, Otopheidomenidae) infesting Pyrrhocoris apterus (Insecta, Heteroptera, Pyrrhocoridae) in Puławy and other localities in Poland and Lithuania. Biological Lett. 43(2): 157-161
- Chmielewski W. (2006) - World-famous Polish beekeeper - Dr. Jan Dzierżon (1811-1906) and his work in centenary year of his death. J. apic. Res. (IBRA) 45(3): 162-164

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
1. Wykłady, szkolenia, opinie, porady z zakresu:
- Jakości produktów pszczelich
- Charakterystyki składu i właściwości fizykochemicznych miodu i innych produktów pszczelich (pyłku, propolisu, wosku, mleczka pszczelego)
- Aktywności biologicznej, właściwości odżywczych i leczniczych produktów pszczelich
- Zagadnień jakości miodu i innych produktów pszczelich w świetle najnowszych przepisów prawnych
- Zanieczyszczeń środowiskowych (chemicznych, pozostałości leków weterynaryjnych) w aspekcie zdrowotnej jakości produktów pasiecznych
- Nowe metody badań cech jakościowych miodu

2. Wdrożenia:
Wykaz gatunków owadów i roztoczy występujących w propolisie i ocena stopnia jego zanieczyszczenia przez te szkodniki - Wit Chmielewski (więcej)

3. Publikacje popularno-naukowe (2006-2009)
- Chmielewski W. (2009) - Przenoszenie roztoczy (Acarina) przez skorki spotykane w ulach pszczelich. Przegląd Pszczelarski 2(15): 48-49.
- Chmielewski W. (2009) - Pszczoły jako zapylacze roślin uprawnych prezentowane na znaczkach pocztowych. Przegląd Pszczelarski 2(15): 46-47.
- Szczęsna T. (2009) - Pyłek kwiatowy źródłem składników odżywczych dla człowieka. Materiały na Konferencję pt. „Nowoczesność w rolnictwie a jakość produktów pszczelich” XVIII Biesiady u Bartnika, 4-5 lipca 2009: 19-31.
- Szczęsna T. (2009) - Warunki zapewnienia wysokiej jakości produktów pszczelich w trakcie ich pozyskiwania, przechowywania i sprzedaży. Wysoka jakość produktów - skuteczna odbudowa pogłowia. Materiały pomocnicze dla uczestników szkolenia. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Olsztyn, luty 2009: 6-25.
- Szczęsna T. (2009) - Zagadnienia jakości miodu i innych produktów pszczelich w świetle najnowszych przepisów. Materiały szkoleniowe „Najnowsze tendencje w nowoczesnej gospodarce pasiecznej i pszczelarstwie”. Konferencja szkoleniowa organizowana przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” w Pszczelej Woli. 27 luty - 01 marca 2009: 1-10.
- Chmielewski W. (2008) - Roztocze (Acarina) związane z trzmielami (Bombus spp.). Przegląd Pszczelarski 2(11): 29-31
- Chmielewski W. (2008) - Trzmiele na znaczkach pocztowych różnych krajów. Przegląd Pszczelarski 2(11): 34-36
- Szczęsna T. (2007) - Zagadnienia jakości miodu i innych produktów pszczelich w świetle najnowszych przepisów. Materiały na Szkolenie Pogłębiające Wiedzę Pszczelarzy. Regionalny Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie. Ciechanów 2007, 56-62
- Szczęsna T. (2007) - Cele i zadania Międzynarodowej Komisji ds. Miodu. Pasieka, 2: 25-29
- Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H. (2007) - Podstawowe wiadomości o produktach pszczelich. Materiały szkoleniowe. Szkolenie przygotowujące słuchaczy do zdawania egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie pszczelarza. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Częstochowa, 78-84
- Chmielewski W. (2007) - Pszczoły samotnice (Apoidea solitariae) jako zapylacze i symbole piękna przyrody, na znaczkach pocztowych świata. Przegląd Pszczelarski 4(9): 30-31
- Chmielewski W. (2007) - Występowanie roztoczy (Acarina) w polskich pasiekach, jako gatunków inwazyjnych w ulach i szkodników w przechowywanych produktach pszczelich. Przegląd Pszczelarski 4(9): 28-29
- Chmielewski W., Baker R.A. (2006) - Pszczoły przed milionami lat - skamieniałości w bursztynie. Pasieka 3(17): 44-45
- Chmielewski W. (2006) - Odkrycia Jana Dzierżona. Pasieka 3(17): 50-53
- Chmielewski W. (2006) - Dr. Jan Dzierżon (1811-1906) centenary of his death. The Australasian Beekeeper (ABK) 107(8): 341-344

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI
- Polski Komitet Normalizacyjny - praca w Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 286 ds. Ogrodnictwa
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - praca w Zespole i Grupie Konsultacyjnej do spraw mięsa drobiowego, jaj i miodu w zakresie tematycznym - sprawy miodu
- Polski Związek Pszczelarski i inne organizacje i zrzeszenia pszczelarskie - współpraca w zakresie doskonalenia jakości miodu i innych produktów pszczelich
- Agencja Rynku Rolnego - uczestnictwo w programie "Wsparcie rynku produktów pszczelich", w ramach Mechanizmu Wsparcia Rynków Rolnych we Wspólnocie Europejskiej
- Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Akarologiczne i Polskie Towarzystwo Entomologiczne - aktywne uczestnictwo w pracach tych towarzystw
- Komitet Redakcyjny czsopisma Journal of Apicultural Science

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZAGRANICZNYMI
- Międzynarodowa Komisja ds. Miodu (IHC) - Udział w pracach Komisji dotyczących oceny nowych metod badawczych, uzupełnianie danych do charakterystyki mniej znanych produktów pszczelich (pyłku, propolisu, wosku i mleczka pszczelego), praca nad projektami międzynarodowych standardów dla tych produktów (więcej)
- BIPEA (Francja) - Bureau InterProfessionnel d'Etude Analytique (więcej)
- EFSA - Europejski Urzęd ds. Bezpieczeństwa Żywności (więcej)
- EurBee - European Association for Bee Research (więcej)