Pracownia Hodowli Pszczół

ZESPÓŁ PRACOWNI HODOWLI PSZCZÓŁ
Kierownik:
Dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. IO

tel. 81 888 21 94

Skład zespołu:
- dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
e-mail: malgorzata.bienkowska@inhort.pl
- dr hab. Dariusz Gerula,
e-mail: dariusz.gerula@inhort.pl
- dr Beata Panasiuk,
e-mail: beata.panasiuk@inhort.pl
- mgr Paweł Węgrzynowicz,
e-mail: pawel.wegrzynowicz@inhort.pl

Pracownicy techniczni:
- Ewa Skwarek
- Tomasz Białek

Sprzedaż matek - 81 888 21 94

Zakładowe galerie zdjęć

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Doskonalenie metod selekcji pszczół z uwzględnieniem zachowania higienicznego
- Doskonalenie metod wychowu matek pszczelich
- Doskonalenie metod i sposobów inseminacji
- Określenie fenologicznego uwarunkowania rozwoju rodziny pszczelej
- Doskonalenie metod identyfikacji rasowej pszczół w Polsce

AKTUALNIE REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA
- Czerwienie matek unasienianych sztucznie w okresie podejmowania przez nie lotów godowych
- Badanie wpływu jakości nasienia na opróżnianie jajowodów i wypełnienie zbiorniczków nasiennych matek sztucznie unasienianych z uwzględnieniem warunków przetrzymywania trutni przed inseminacją
- Badania podatności na zakażenie grzybicą wapienną i zachowania higienicznego robotnic w rodzinach wybranych ras i linii pszczoły miodnej
- Badania przyczyn i skutków wylotów pszczół zimujących rodzin pszczelich
- Badanie wpływu chowu wsobnego na ilość nasienia u trutni wychowywanych w kolejnych pokoleniach kojarzonych w bliskim pokrewieństwie
- Terenowe badania z zakresu fenologiczno-rolniczych warunków produkcyjności pasiek
- Badania terenowej skuteczności preparatów przeznaczonych do zwalczania pasożyta V. destructor
- Ocena żywotności pszczół wybranych ras i linii hodowanych w Polsce i w Europie Projekt 483/N-COST/2009/0
- Określenie wpływu zmienności genetycznej pszczół robotnic w rodzinach pszczelich na ich żywotność (zadanie III Projektu badawczego 527/N-COST/2009/0 realizowanego w ramach Cost Akcji FAO803
- Doskonalenie metod selekcji i oceny wartości hodowlanej pszczół - Program Wieloletni, zadanie nr 6.4
- Genotype-environment interactions - Experimental design for a comparative test on vitality in various locations - COLOSS

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (2006-2010)
- Sparks T.H., Langowska A., Głazaczow A., Wilkaniec Z., Bieńkowska M., Tryjanowski P. (2010) - Advances in the timing of spring cleaning by the Honeybee Apis mellifera in Poland. Ecological Entomology: w druku
- Panasiuk B., Skowronek W., Bieńkowska M., Gerula D. (2010) - Process of cleaning dead brood from cells in a honeybee colony. J. apic. Sci. 54 (1): 5-12
- Panasiuk B., Skowronek W., Gerula D. (2009) - Effect of period of the season and environmental conditions on rate of cleaning cells with dead brood. J. apic. Sci. 53(1): 95-103.
- Gerula D., Tofilski A., Węgrzynowicz P., Skowronek W. (2009) - Wspomagane komputerowo rozróżnianie podgatunków pszczół miodnych hodowanych w Polsce. J. apic. Sci. 53(2): 105-114.
- Bieńkowska M. Węgrzynowicz P., Panasiuk B., Gerula D., Loc K. (2008) - Influence of the age of honey bee queens and dose of semen on condition of instrumentally inseminated queens kept in cages with 25 worker bees in bee colonies. J. apic. Sci. 52(2): 23-33
- Panasiuk B., Skowronek W., Bieńkowska M. (2008) - Influence of genotype and method of brood killing on brood removal rate in honey bee. J. apic. Sci. 52(2): 55-65
- Panasiuk B. (2008) - Ocena zachowania higienicznego pszczół i jej przydatność w selekcji linii odpornych na choroby. Rozprawa doktorska. Puławy: 1-78
- Gerula D., Bieńkowska M. (2008) - Performance of artificially insaminated honeybee queens that have bodily injuries. J. apic. Sci. 52(1): 13-20
- Gerula D. (2007) - Observations of body injuries of artificially inseminated honeybee queens inflicted in the subsequent stages of rearing and during their introduction into colonies. J. apic. Sci. 51(2): 5-18
- Gerula D. (2006) - Następstwa uszkodzeń matek pszczelich sztucznie unasienianych w procesie wychowu na ich wartość użytkową. Rozprawa doktorska. Puławy: 1-69
- Bieńkowska M., Panasiuk B. (2006) - Influence of the diameter of the inseminating needle tip on the results of bee queens' fertilization 137 Effect of queen caging conditions on insemination results. J. api. Sci. (50) 2:137-145

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
1. Wykłady, szkolenia, opinie, porady z zakresu:
- Selekcja materiału hodowlanego i dobór do kojarzeń
- Cel i metody wychowu matek pszczelich
- Efektywność wykorzystania matek pszczelich w pasiekach towarowych w zależności od czynników hodowlanych i warunków klimatyczno-pożytkowych
- Poddawanie do rodzin matek pszczelich sztucznie unasienionych bez sprawdzonego czerwienia
- Organizacja hodowli w Polsce
- Wpływ jakości rasy i linii matek pszczelich na wydajność miodową rodzin pszczelich
- Gospodarka matkami pszczelimi
- Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich
- Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków wczesnych, wczesno-letnich, letnich i późnych z uwzględnieniem warunków klimatyczno-pożytkowych

2. Wdrożenia:
- Możliwości ograniczenia uszkodzeń w procesie produkcyjnym matek pszczelich naturalnie i sztucznie unasienianych - Dariusz Gerula, Małgorzata Bieńkowska
- Metody poddawania matek sztucznie unasienionych bez sprawdzonego czerwienia- Bieńkowska M., Panasiuk B., Gerula D., Węgrzynowicz P.
- Wpływ wieku matek i dawki nasienia na jakość matek sztucznie unasienianych przetrzymywanych w rodzinie pszczelej, w klateczkach z około 25 pszczołami - Bieńkowska M., Panasiuk B., Gerula D., Węgrzynowicz P.

3. Publikacje popularno-naukowe (2006-2008)
- Bieńkowska M. (2008) - Recherches Récentes sur L'insémination des Reines. Info - Reines N°81 (Janvier-Févier-Mars 2008): 12-14
- Bieńkowska M. (2008) - Morfologia i elementy anatomii pszczoły miodnej. Kalendarz Pszczelarza 2009. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA
- Bieńkowska M. (2008) - Następstwa braku wymiany matek pszczelich w pasiekach. Pasieka nr 6 (w druku)
- Bieńkowska M., Loc K. (2007) - Wpływ średnicy igły inseminacyjnej na wyniki sztucznego unasieniania matek pszczelich. Pszczelarstwo 5:2-4
- Bieńkowska M. (2007) - Struktura wziątków pszczelich na terenie Polski w latach 1995 - 2003 cz. I. Pszczelarstwo 9: 4-7
- Bieńkowska M. (2007) - Struktura wziątków pszczelich na terenie Polski w latach 1995 - 2003 cz. II. Pszczelarstwo 10: 6-7
- Gerula D. (2007) - Feromony pszczół, ich źródło oraz rola w rodzinie pszczelej cz. I. Gruczoły pszczół wydzielające feromony. Pasieka (21):50-53
- Gerula D. (2007) - Feromony pszczół, ich źródło oraz rola w rodzinie pszczelej cz. II. Współdziałanie feromonów. Feromony syntetyczne w pszczelarstwie. Pasieka (22): 33-33
- Węgrzynowicz P. (2007) - Wypryskiwanie pszczół nieznany aspekt zimowli. Pszczelarstwo 9: 2-3
- Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P. (2007) - Pszczelarstwo w Polsce (część I). Pszczelarstwo 9: 12-14
- Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P. (2007) - Pszczelarstwo w Polsce (część II). Pszczelarstwo 10
- Bieńkowska M. (2006) - Jak sobie radzić z poddawaniem matek sztucznie unasienianych bez sprawdzonego czerwienia (część I). Pszczelarstwo LVII (1) : 2-3
- Bieńkowska M. (2006) - Jak sobie radzić z poddawaniem matek sztucznie unasienianych bez sprawdzonego czerwienia (część II). Pszczelarstwo LVII (2) : 2-4
- Bieńkowska M. (2006) - Preparaty stosowane w niszczeniu pasożyta Varroa destruktor w latach 1996-2005. Pasieka 6: 36-39
- Bieńkowska M. (2006) - Wychów i unasienianie matek pszczelich. Kalendarz Pszczelarza 2007. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA: 86-137

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Sprzedaż matek hodowlanych linii: "Marynka", (oferta)
- Identyfikacja rasowa pszczół pszczół:
- metodą mikroskopową - (długość języczka, indeks kubitalny, szerokość IV tergitu)
- metodą komputerową - (analiza obrazu skrzydła)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
- Instytut Zootechniki w Balicach k. Krakowa
- Instytut Przemysłu Organicznego
- Wydział Weterynarii SGGW w Warszawie
- Polski Związek Pszczelarski
- Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich "Polanka"
- Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZAGRANICZNYMI
- Międzynarodowa COST Akcja FA0803 "Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS)" - Członkowstwo i udział w pracach Komitu zarządzającego (Management Committee)
- Akademia Rolnicza w Belgradzie - Serbia
- Francuski Związek Pszczelarzy
- Fiński Związek Pszczelarzy
- Akademia Rolnicza w Salonikach, Oddział Pszczelnictwa w Nowej Moudanii - Grecja
- Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv im. “P.Hilendarski”, Wydział Biologii, Sekcja Genetyki - Bulgaria