Zakres działalności

  • Oznaczanie składu i właściwości fizykochemicznych produktów pszczelich: miodu, wosku, propolisu, pyłku kwiatowego i mleczka.
  • Badanie jakości produktów pszczelich.
  • Identyfikacja odmian miodu na podstawie badań organoleptycznych, analizy pyłkowej i badań właściwości fizykochemicznych.
  • Opracowywanie nowych metod badania jakości produktów pszczelich.
  • Opracowywanie opinie dotyczących jakości miodu i innych produktów pszczelich.
  • Realizacja cyklicznych wykładów i kursów dla pszczelarzy-praktyków oraz przedstawicieli laboratoriów zajmujących się kontrolą jakości produktów pszczelich.

Laboratorium wykonuje badania jakości miodu w zakresie cech fizykochemicznych i analizy pyłkowej metodami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonaniem oceny miodu (Dz. U. Nr 17, poz. 94 z późn. zm.). Metody te są spójne z metodami obowiązującymi w UE. Są zalecane przez Międzynarodową Komisję ds. Miodu (International Honey Commission) oraz przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w normie światowej (Revised Codex Standard for Honey). Wyniki badań przedstawione w formie sprawozdania z badań odnoszą się do obligatoryjnych wymagań Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 173 z późn. nm., Dz.U. Nr 40, poz. 370) oraz do wymagań PN-88/A-77626 „Miód pszczeli”.

Od 2007 roku w ramach mechanizmu („Wsparcie rynku produktów pszczelich”) nasze laboratorium wykonuje badania jakości handlowej miodu dla pszczelarzy zrzeszonych w różnych organizacjach pszczelarskich.W ramach tego mechanizmu pszczelarze uzyskują refundację kosztów analiz miodu.

Zleceniodawcami badań są także firmy zajmujące się standaryzacją i konfekcjonowaniem miodu, jak również sami konsumenci miodu. Corocznie Laboratorium wykonuje badania jakości handlowej ponad 1000 próbek miodu. Laboratorium opracowuje również opinie i interpretacje wyników badań.

Od kilku lat Laboratorium organizuje także porównania między laboratoryjne (badania biegłości) w zakresie metod oznaczania parametrów fizykochemicznych i analizy pyłkowej miodu dla krajowych laboratoriów prowadzących kontrolę jakości tego produktu.

Start : Kontakt : Linki : Ankieta
Laboratorium : Zakres działalności : Certyfikaty : Zlecenie badań : Normy i rozporządzenia
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright 2007 lbjpp
projekt: mszonline.com