Zakres działalności

Laboratorium prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz świadczy usługi w zakresie badania jakości produktów pszczelich dla podmiotów zewnętrznych (pszczelarzy, organizacji pszczelarskich, firm zajmujących się konfekcjonowaniem i dystrybucją miodu i innych produktów pszczelich, jednostek kontrolujących).

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

 • Rozwój i doskonalenie metod analitycznych badania jakości produktów pszczelich
 • Badania składu i właściwości miodu, wosku i innych produktów pszczelich (pyłku – obnóży pyłkowych, pierzgi i propolisu)
 • Realizacja projektów naukowo - badawczych dotyczących składu i właściwości biologicznych produktów pszczelich
 • Działalność usługowa obejmuje:

 • Badania miodu:
 • - identyfikacja miodów odmianowych z określeniem pyłku przewodniego oraz określanie pełnego składu gatunkowego pyłku z potwierdzeniem pochodzenia geograficznego

  - badania parametrów fizykochemicznych i wykrywanie zafałszowań miodu

  - badanie właściwości antyoksydacyjnych i składu związków fenolowych w miodzie

  - realizacja badań jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim zgodnie z Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027.

 • Badania wosku pszczelego/węzy pszczelej:
 • - składu i właściwości fizykochemicznych (temperatury topnienia, liczby kwasowej, zmydlania i jodowej)

  - wykrywanie zafałszowań wosku z zastosowaniem nowoczesnych, innowacyjnych metod: chromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas (GC-MS) i spektroskopii w podczerwieni (FTIR-ATR)

 • Badania innych produktów pszczelich:
 • - badanie właściwości antyoksydacyjnych i składu związków fenolowych w pyłku, pierzdze i propolisie

 • Badania dostępnych na rynku karm polecanych do dokarmiania pszczół
 • Opracowywanie opinii dotyczących jakości miodu i innych produktów pszczelich
 • Prowadzenie wykładów i kursów z zakresu składu i właściwości produktów pszczelich oraz metod oceny jakości
 • Organizacja porównań międzylaboratoryjnych (badań biegłości) w zakresie metod badania jakości i analizy pyłkowej miodu.
 • Gwarancją wysokiej jakości i wiarygodności wykonywanych w Laboratorium badań usługowych oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej na wysokim poziomie, w tym realizacji projektów badawczych jest wykwalifikowany i kompetentny personel, wysokiej klasy aparatura pomiarowa (HPLC-UV, HPLC-RI, HPLC-DAD, HPLC-RF, GC-MS, GC-ECD, GC-FID, FTIR-ATR), wdrożony system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz zwalidowane metody analityczne.

  Stosowane przez Laboratorium metody analityczne badania jakości handlowej miodu są zgodne z aktualnie obowiązującym w kraju Rozporządzeniem MRiRW z dnia 14.01.2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonaniem oceny miodu (Dz. U. Nr 17, poz. 94, ze zm.). Laboratorium działa w tym zakresie w obszarze regulowanym prawnie. Metody te są spójne z metodami obowiązującymi w UE i zalecane przez KKŻ FAO/WHO. Metody badania miodu na zgodność z ww. Rozporządzeniem są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja jest potwierdzeniem wysokiego poziomu i jakości świadczonych przez Laboratorium usług, którymi dorównuje tego rodzaju placówkom badawczym krajów UE. Działalność naszego Laboratorium oraz wdrożony system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:208-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” są corocznie poddawane ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji. Potwierdzeniem kompetencji są także pozytywne wyniki w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione laboratorium europejskie BlPEA z Francji, które nasze Laboratorium uzyskuje systematycznie od wielu lat.

  Start : Kontakt : Linki : Ankieta
  Laboratorium : Zakres działalności : Certyfikaty : Zlecenie badań : Normy i rozporządzenia
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Copyright 2007 lbjpp
  projekt: mszonline.com