EKOWOSK

Projekt wsparcia naukowo-badawczego w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022 pt.

„Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw pasiecznych i stanu sektora pszczelarskiego w Polsce oraz analiza jakości wosku pszczelego wykorzystywanego w obrocie pszczelarskim”.

Okres realizacji: 11.03.2022 - 31.07.2022r.

Krótki opis projektu:

Pszczelarstwo jest ważną gałęzią gospodarki, klasyfikowaną w obrębie rolnictwa. Jednakże, działalność tej branży dalece wykracza poza rolnictwo i produkcję żywności, a jej siła tkwi przede wszystkim w roli jaką odgrywa w środowisku przyrodniczym. Pszczoły miodne jako zapylacze entomofilnych roślin rolniczych rokrocznie przynoszą wielomiliardowe dochody. Poza tym znaczenie tych owadów w utrzymaniu i rozwoju bioróżnorodności środowiska naturalnego jest bezcenne. W związku z tym istotne jest dbanie o optymalną kondycję pszczelarstwa, wspieranie harmonijnego rozwoju i rozwiązywanie problemów tej branży. Realizacja powyższych założeń możliwa jest wówczas, gdy znana jest aktualna sytuacja w sektorze, zachodzące w nim zmiany oraz na bieżąco identyfikowane jest otoczenie makro i mikroekonomiczne gospodarstw pasiecznych. Ponadto obserwuje się wiele zagrożeń środowiskowych i epidemicznych powodujących duże straty rodzin pszczelich w trakcie zimowania i sezonu pszczelarskiego. Spośród czynników realnie zagrażających funkcjonowaniu rodzin pszczelich wymieniane są zafałszowania wosku pszczelego (parafiną i stearyną) wykorzystywanego do produkcji węzy pszczelej. Celem pracy naukowo-badawczej projektu jest: 1) Wykonanie analizy sektora pszczelarskiego w Polsce za rok 2021 zgodnie z pkt.3 Załącznika do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim oraz 2) Przeprowadzenie badań monitoringowych jakości wosku i węzy pod kątem zafałszowań stearyną i parafiną (techniką spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera FTIR-ATR), w celu wyeliminowania z krajowego rynku produktów potencjalnie niebezpiecznych dla rodzin pszczelich.

Analiza sektora pszczelarskiego w roku 2021 obejmie ocenę liczby rodzin pszczelich, napszczelenia, liczby pszczelarzy i ich struktury wiekowej oraz struktury pasiek. Jednocześnie scharakteryzowany zostanie poziom produkcji miodu, ceny rynkowe, koszty produkcji oraz handel zagraniczny tym produktem. Ponadto określone będą straty rodzin pszczelich po zimowaniu 2020/2021 oraz w sezonie pszczelarskim 2021. Analiza i wnioski z niej płynące zostaną przedstawione w raporcie pt. „Sektor pszczelarski w Polsce w 2021 roku”. Wykonanie tej analizy będzie spełnieniem zobowiązań wynikających z Rozporządzeń KE w odniesieniu do pomocy stosowanej w sektorze pszczelarskim.

Wyniki badań wosku/węzy zostaną opracowane w postaci raportów z badań i przekazane bezpośrednio pszczelarzom. Dzięki temu, w razie konieczności, będą Oni mogli podjąć stosowne decyzje zmierzające do poprawy warunków prowadzenia pasiek i utrzymania zdrowych rodzin pszczelich, a co za tym idzie zwiększyć wydajność i poprawić jakość pozyskiwanych produktów pszczelich. Przeprowadzone badania monitoringowe zwiększą świadomość pszczelarzy oraz wspomogą prace wstępne prowadzące do bardziej regularnego monitoringu jakości wosku na polskim rynku pszczelarskim. Wyniki posłużą także do analizy jakości wosku obecnego na krajowym rynku.

Start : Kontakt : Linki : Ankieta
Laboratorium : Zakres działalności : Certyfikaty : Zlecenie badań : Normy i rozporządzenia
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright 2007 lbjpp
projekt: mszonline.com