FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
60 NAUKOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA - PUŁAWY 14-15 MARCA 2023

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE !!!!!
* - pola wymagane przy rejestracji uczestnika Konferencji

 • Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie swojego udziału drogą online.
 • Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i publikację zdjęć z Pani/Pana wizerunkiem przez Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach.
 • Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), oficjalny fanpage w portalu Facebook.com Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) informuję, iż:
  • W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375603, zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub pod adresem e-mail: iod@inhort.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją 60 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (Puławy 14-15 marca 2023) oraz w celu organizacji kolejnych konferencji.
  • Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje
  • Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres Administratora.
  • Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio art. 16, 17, 18, RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • podanie Instytutowi danych osobowych jest dobrowolne.

Wszystkie pytania i sprawy organizacyjne prosimy kierować na adres: zaklad.pszczelnictwa@inhort.plUWAGA:
Faktury będą wysyłane pocztą tradycyjną (na żądanie) lub mailowo.
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 20 lutego 2023 r. na konto:
Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270
z dopiskiem "Konferencja Pszczelarska 2023 - nazwisko(a) uczestników"